ســـرو بلنــد آبیــز آبیز هستم کر کسی گیرد سراغم سر سبز از عشـق است هم صحرا و باغ م بر قامت ســــروم نگر تاریــــخ آنجاست نامم به شـــــادی بر اگر آمیخت با غم -------------------------- ------------------- ------- سلام دوستان حضورم را در جمع خود پذیرا باشید این وب را به یاری خدا و سر دفتر نوشته هایم را با نام مولایم علی«ع» آغاز می کنم امیدوارم بتوانم در این امر موفق باشم مر ا با پیشنهادها و انتقادات سازنده خود همراهی کنید غلامحسین مصطفایی tag:http://ashaghah.mihanblog.com 2020-05-28T00:21:38+01:00 mihanblog.com سكوت 2017-08-21T07:29:18+01:00 2017-08-21T07:29:18+01:00 tag:http://ashaghah.mihanblog.com/post/24 غلامحسین مصطفایی واژه  هایی كه شكفته ست                                             به لبهای تو                                                              با راز مگو           در دل ما هم هست من نگویم واژه  هایی كه شكفته ست  
                                           به لبهای تو
                                                              با راز مگو
           در دل ما هم هست 
من نگویم  چو تو خود میدانی
                                              كه سكوتم از چیست
 درد من
             درس سكوتی ست 
                                             كه هر جمذه ی آن فریاد  است
جان شیرین من اكنون 
                                 چون كوه
                               بغض   ضرب آهنگی 
    از تیشه ی فرهاد است
]]>
عاشق رسوا 2016-02-25T08:45:11+01:00 2016-02-25T08:45:11+01:00 tag:http://ashaghah.mihanblog.com/post/23 غلامحسین مصطفایی رسوای شهرم، لیك در اندیشه هایم                                               غوغای زخم تیشه ی فرهاد برپاست .ای یار شیرین، تار و پودم رفته بر باد                                              در دل هزاران بیستون اما چه برجاست          &nbsp رسوای شهرم، لیك در اندیشه هایم 
                                              غوغای زخم تیشه ی فرهاد برپاست .
ای یار شیرین، تار و پودم رفته بر باد
                                              در دل هزاران بیستون اما چه برجاست
                                  
                                       ********

بلبل ، اگر ازفیض گل ، 
                        آری به كف طرف چمن !!

   رمزی بگو : در آن میان !
                                از عشق من 
                                            از عشق من !!! 

                                      *********     
]]>
گفتگوی دختر «سخن »با مادرش «لهجه » 2016-02-23T17:02:43+01:00 2016-02-23T17:02:43+01:00 tag:http://ashaghah.mihanblog.com/post/22 غلامحسین مصطفایی دخت (سخن ) ز مادر خود« لهجه» پرسشی :                                            مارا بلوغ كی بود وعاشقی كی است ؟ گفتا : كه دخت من چو بهارآیدت بپرس                                           حالا سكوت ، موسم سرمایی دی است .بالغ شوی به( واژه )به معنای نیك آن   &nbsp دخت (سخن ) ز مادر خود« لهجه» پرسشی :
                                            مارا بلوغ كی بود وعاشقی كی است ؟ 
گفتا : كه دخت من چو بهارآیدت بپرس
                                           حالا سكوت ، موسم سرمایی دی است .
بالغ شوی به( واژه )به معنای نیك آن 
                                             گر از بهار« جنگل اندیشه »  بگذری !!
عاشق شوی و بر تو شوند عاشقی هزار
                                           گر همچو( شبنم ) از دل هر«بیشه» بگذری 

                                  ***************
                                 
                      
                                                                        
]]>
دلنوشته « رباعی » 2016-02-23T03:44:22+01:00 2016-02-23T03:44:22+01:00 tag:http://ashaghah.mihanblog.com/post/21 غلامحسین مصطفایی تو نور طلب كن و سیاهی برهان                                       بسیار قضا ببست لب ها ودهانبا عشق تو جاودانه باش ای عاشق                                       تا زندگی تو گیرد آواز جهان !!!                             &nbs تو نور طلب كن و سیاهی برهان
                                       بسیار قضا ببست لب ها ودهان
با عشق تو جاودانه باش ای عاشق
                                       تا زندگی تو گیرد آواز جهان !!!
                       
                              *  *  *  *  *

از گوشه ی چشم كس ،ندیدم كس را 
                                            از باغ نچیدم سره ی نارس را
بس باشدم این كلام گر گوش بود 
                                          در كار نبستم حرف هر ناكس را
                          
                           **********  
چون خانه جداست ، گور باید كه چنین 
                                            كاین خانه زماست ، نور باید كه چنین   
در خانه ی دل چو راه داری از مهر 
                                            گر دور بود زماست  ، باید كه چنین 
                           **********                      
]]>
تو می آیی !!! 2016-02-22T16:44:18+01:00 2016-02-22T16:44:18+01:00 tag:http://ashaghah.mihanblog.com/post/20 غلامحسین مصطفایی تو    از فراسوی زمان می آیی،                                       نه زمستان ، نه بهار !!ما چه بسیار زمستان و بهاران دیدیم .لیكن از گوشه ی چشمان سیاه شب تار                                                     نور را كاویدیمو در آن لحظه به پندار خموش دل تو    از فراسوی زمان می آیی،
                                       نه زمستان ، نه بهار !!
ما چه بسیار زمستان و بهاران دیدیم .
لیكن از گوشه ی چشمان سیاه شب تار
                                                     نور را كاویدیم
و در آن لحظه به پندار خموش دل خود ،
                                                 شاد شدیم !
و رقص در بی سر وپایی كردیم
                              همچون نقطه ای در پرگار !!
                                               در فرا سوی زمان ،
                                                       روی زمین!!!
به گلستانه ی عشق 
                            چون قدم بنهادم ،
                                        عارفی را دیدم می گفت :
كاش می شد كه در آیینه گلی كاشت سپید
                                                    و بر آن خندید ، خندید !!
تا به شرم شبح نور ،
                          گرفتار آید ....                                     

]]>
ولایت 2016-02-21T18:01:31+01:00 2016-02-21T18:01:31+01:00 tag:http://ashaghah.mihanblog.com/post/19 غلامحسین مصطفایی دوش اندر محفل عشاق دیدم روی او                                               شاهدان عشق را در سجده ی ابروی اواز خدا گویاسروش غیب آورد این ندا                                              گفت :حبل الله به حق خود بسته ی یك موی اوتار تاریخ جهان شد مرتعش بادست حق&nbs دوش اندر محفل عشاق دیدم روی او
                                               شاهدان عشق را در سجده ی ابروی او
از خدا گویاسروش غیب آورد این ندا
                                              گفت :حبل الله به حق خود بسته ی یك موی او
تار تاریخ جهان شد مرتعش بادست حق 
                                                  حق كلامش بود و بار عشق بر بازوی او
شاهدان شهر وشهرآشوبیان دشت عشق  
                                                     در ره اسلام ناب آماده ی یك هوی او       
]]>
سفر 2016-02-17T07:58:01+01:00 2016-02-17T07:58:01+01:00 tag:http://ashaghah.mihanblog.com/post/18 غلامحسین مصطفایی گناهم دربغض غم آلودت                                  پیداست و اینكه لحظه ها به تقدیر میگذرند را،                                               خود جایگاهی دیگر استواینكه چگونه باید بگذرد را                          &n گناهم دربغض غم آلودت 
                                 پیداست 
و اینكه لحظه ها به تقدیر میگذرند را،
                                               خود جایگاهی دیگر است
واینكه چگونه باید بگذرد را
                                   آزمودنی دیگر !!
صبوری كن
               سفر سالهای گذشته ی ما
                                                     همین دیروز بود
سفر سال آینده را هم
                               فردایی بیش نیست
تا با  تارهای وجود ، در آن سفر
                                          موسیقی دوست داشتن بنوازیم..!!!! 
 
]]>
دلتنگ 2016-02-17T07:45:29+01:00 2016-02-17T07:45:29+01:00 tag:http://ashaghah.mihanblog.com/post/17 غلامحسین مصطفایی دیریست كه تو را ، در مفرش چشمانم نیافته ام .دیریست ، دیداری آنگونه كه شایسته ی تو باشد،                                                    وبایسته ی من                                                         باتو نداشته دیریست كه تو را ، در مفرش چشمانم نیافته ام .
دیریست ، دیداری آنگونه كه شایسته ی تو باشد،
                                                    وبایسته ی من
                                                         باتو نداشته ام 
غمگین ام از دلتنگی !!
                 ودلتنگم برای لحظاتی كه ،
                                              چونان خاطره ها
                                                              گذشت .!!!!                                      
]]>
غش 2016-02-17T06:23:30+01:00 2016-02-17T06:23:30+01:00 tag:http://ashaghah.mihanblog.com/post/16 غلامحسین مصطفایی مرا در شهر، یاران می شناسند                                          به كوی میگساران می شناسند  مرا در رندی و عشق و فسانه                                          نه یاران ، بل هزاران می شناسند .  مرا در شهر، یاران می شناسند 
                                         به كوی میگساران می شناسند 
 مرا در رندی و عشق و فسانه 
                                         نه یاران ، بل هزاران می شناسند . 
]]>
نجوی 2016-02-16T10:55:49+01:00 2016-02-16T10:55:49+01:00 tag:http://ashaghah.mihanblog.com/post/15 غلامحسین مصطفایی بوی باران میدهد گفتار تو                                  عشق مدهوش است از كردار تونوشداروی تب عاشق تویی                                   محتضر گردیده این بیمار تو                            #  #   #  #    #در پس قله آواز گرگ ا بوی باران میدهد گفتار تو
                                  عشق مدهوش است از كردار تو
نوشداروی تب عاشق تویی
                                   محتضر گردیده این بیمار تو
                            #  #   #  #    #

در پس قله آواز گرگ است
                                   قلّه ی عشق ، یاران سترگ است        
 
نور چشمان در انتظارم
                              رنگ فانوس مادر بزرگ است                                                 
]]>
گذر از مكان 2016-02-16T08:49:25+01:00 2016-02-16T08:49:25+01:00 tag:http://ashaghah.mihanblog.com/post/14 غلامحسین مصطفایی تو كه ای در اندرونم كه لباس توست جانم                                                      تو چه ای در اندرونم كه فرو بسته زبانم من و راه بی نهایت ، من وجان بی كفایت                                                     &nbsp تو كه ای در اندرونم كه لباس توست جانم
                                                      تو چه ای در اندرونم كه فرو بسته زبانم 
من و راه بی نهایت ، من وجان بی كفایت 
                                                     تو وتیر چشم جادو ، من و این قد كمانم 
زتو در بهار وگرما ، زتو در خزان وسرما
                                                   نه به هر كسی برم دل ، كه نبرده این گمانم
من و رمز وراز هستی ، من وعشق "او" پرستی  
                                                   تو هرآن زمان كه خواهی ببری به لامكانم 
]]>
خاطره ای از سفر مهرماه1387 2016-02-16T04:48:04+01:00 2016-02-16T04:48:04+01:00 tag:http://ashaghah.mihanblog.com/post/13 غلامحسین مصطفایی باهمت صادقانه ی یاران                                    درباران پرواز می كنیمتا در ساحل مواج خاطره ها     بالهامان را شستشو دهیمودر عمق"بیشه جنگل " های لاویج وچمستان پرچم "دلستان" را بر فراز قله ای بلند                                             به اهتزاز درآوریملبخندهای باهمت صادقانه ی یاران
                                    درباران پرواز می كنیم
تا در ساحل مواج خاطره ها 
    بالهامان را شستشو دهیم
ودر عمق"بیشه جنگل " های لاویج وچمستان 
پرچم "دلستان" را بر فراز قله ای بلند  
                                           به اهتزاز درآوریم
لبخندهای زیبایت
                   شیدایم می كند
                                هنگامی كه صلابت درخت را 
                                         درما همسان سازی می كنی .
آنچه گذشت را به تمامی 
                        نه جرآت نوشتن 
                                نه در پرده نگهداشتن !
كه زیبایی خاطره 
                   خود راهی دارد به جاودانگی
وگشودن پنجره ای به تجسم
                            اشكخنده هایت را جاری می سازد 
                                                 همچون مرهم سردی 
                                                              برزخمی تب زده
وقلقلك ات می آید اگر
                          پیچ وخم های راه چشمه توسكا را
                                                 به دنبال خوشه ای تمشك
                                                               به خاطر بیاوری !
"هتل چشمه"برج بلندچراغ دریایی ست جادویی 
    كه فقط یك بار 
بر ساحل بزرگترین  دریاچه ی جهان 
                                     خودنمایی می كند
ونگهبانانش
             آنانی كه نیكوترین پروازها را
                                    در خاطر دارند 
                                  وبه خاطره ها  میسپارند
وپروازشان 
               صفابخش آسمان دل است        
]]>
كهن سرو 2016-02-15T09:51:04+01:00 2016-02-15T09:51:04+01:00 tag:http://ashaghah.mihanblog.com/post/12 غلامحسین مصطفایی دلم تنگ است و از دل تنگی ام بر من ملالی هست                                                          چو مرغ تشنه ، روحم تشنه ی روح زلالی هستمرا در پرده ی ابهام ، الهامیست از سویش                                                &nbsp دلم تنگ است و از دل تنگی ام بر من ملالی هست
                                                          چو مرغ تشنه ، روحم تشنه ی روح زلالی هست
مرا در پرده ی ابهام ، الهامیست از سویش
                                                          كه هر خاری كه در نزد گل است او را جلالی هست
اگر در عمر چون نوحی ، و در اموال چون قارون
                                                          بدان پایان عمر و مال را آخر زوالی هست
گدای كوی او خواهم شدن زین پس كه درگاهش
                                                          برای بیدلانش هر زبان را حسب و حالی هست
كهنسروان به ما آموختند این راز پوشیده
                                                          درخت دوستی یا دشمنی ، اول نهالی هست
به خواری منگرید اندر گذر هر رهگذاری را
                                                         كه در نزد خدا هر خوار را راه كمالی هست 
]]>
نفس باد صبا 2012-03-20T12:00:08+01:00 2012-03-20T12:00:08+01:00 tag:http://ashaghah.mihanblog.com/post/11 امین خاتمی نفس باد صبا آفت جان خواهد شدعید می آید و اجناس گران خواهد شدهمسرم چند ورق لیست به من خواهد دادو سراپای وجودم نگران خواهد شدمی زنم ساز مخالف دو سه روزی اماعاقبت هرچه که او گفت همان خواهد شدپول را با علف خرس یکی می دانندفکر کردی که منطق سرشان خواهد شدکل عیدی و حقوقم به شبی خواهد رفتبر سر جیب بغل فاتحه خوان باید شد نفس باد صبا آفت جان خواهد شد

عید می آید و اجناس گران خواهد شد

همسرم چند ورق لیست به من خواهد داد

و سراپای وجودم نگران خواهد شد

می زنم ساز مخالف دو سه روزی اما

عاقبت هرچه که او گفت همان خواهد شد

پول را با علف خرس یکی می دانند

فکر کردی که منطق سرشان خواهد شد

کل عیدی و حقوقم به شبی خواهد رفت

بر سر جیب بغل فاتحه خوان باید شد

]]>